PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE „POMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA W BISKUPCU. KRS 0000151794, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPIS DO REJESTRU : 5 MARCA 2003 R.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo- Handlowego „POMAROL” S.A. w Biskupcu, ul. Przemysłowa 4, na podstawie art. 395, 399, 402 §1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych , § 13 i §17 Statutu Spółki oraz ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 27 marca 2024r. WZA rozpocznie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego WZA.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego WZA i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od
01.01.2023 do 31.12.2023 składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w
kapitale własnym, przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku netto za 2023r. oraz zysku z lat ubiegłych (2021 i
2022).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.