PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE „POMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA W BISKUPCU. KRS 0000151794, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPIS DO REJESTRU : 5 MARCA 2003 R.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowo- Handlowego „POMAROL” S.A. w Biskupcu, ul. Przemysłowa 4, na podstawie art. 395, 399, 402 §1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych ,  § 13 i §17 Statutu Spółki oraz ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 marca 2023r. WZA rozpocznie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego WZA.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w kapitale własnym, przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022r.
 9. Podjęcie uchwał  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w  roku 2022.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w  roku 2022.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.