Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów​

Stacja Kontroli Pojazdów

Firma posiada Okręgową Stację Kontroli Pojazdów pod patronatem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP). Natomiast nowoczesne wyposażenie techniczno-pomiarowe o standardzie europejskim uprawnia stację do świadczenia usług w zakresie badań technicznych pojazdów.

Stacja Kontroli Pojazdów prowadzi działalność na podstawie posiadanego Zezwolenia nr NOL-01 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Stacja NOL-01 jest stacją kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań technicznych pojazdów rodzaju A B CC D T E rozszerzonym o badania pojazdów w zakresie c, d, e, f.

Tym samym w Stacji wykonuje się badania techniczne:
A – motocykli i motorowerów,
B – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (tj. samochody osobowe i dostawcze),
C – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub
CC – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
D – autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
T – ciągniki rolnicze
E – przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja
wymienione w zezwoleniu
c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d – pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badania techniczne w kraju),
e – pojazdów skierowanych przez kontrolę ruchu drogowego (policję) na badania po wypadku, kolizji drogowej
lub posiadających usterki techniczne,
– pojazdów, w których dokonano zmiany w stosunku do danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
f – pojazdów marki „SAM” oraz pojazdów zabytkowych.

Imienne uprawnienia

Badania techniczne w naszej Stacji Kontroli Pojazdów wykonują wyłącznie diagności, którzy posiadają imienne uprawnienia diagnosty wydane przez Starostwo Miasta Olsztyna.

Zakres czynności stacji kontroli pojazdów

Badanie techniczne wykonywane na Stacji polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym, a także czy posiada niezbędne wyposażenie określone w obowiązujących przepisach (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. Dz.U. 32 z 2003 r., poz. 262).

Poszczególne operacje, które wykonuje diagnosta w trakcie badania technicznego zgodne są z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. dotyczącym zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych (Dz.U. 155 z 2009 r., poz. 2250).

Opłaty

Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte w tabeli opłat ogłoszonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r (Dz.U. 10 z 2002 r., poz. 98).
W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego, od 2004 r. obowiązuje dodatkowo opłata ewidencyjna w wysokości 2 zł (Dz.U. 227 z 2003r, poz. 2254).

Masz pytania o nasze maszyny? Skontaktuj się z nami i otrzymaj profesjonalną poradę!

Warsztat samochodowy

Przy Stacji zlokalizowany jest warsztat samochodowy, w którym można wykonać niektóre naprawy tak, aby pojazd opuszczający Stację był w pełni sprawny technicznie.

Patronat nad Stacją

Stacja Kontroli Pojazdów NOL-01 działa w ramach Patronatu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP). Na stronie internetowej www.piskp.pl można znaleźć wszystkie przytoczone wyżej obowiązujące ustawy i rozporządzenia. 

Urządzenia diagnostyczne i oprogramowanie

Wszystkie znajdujące się w Stacji przyrządy i urządzenia posiadają atesty i certyfikaty Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, a także konieczne świadectwa uwierzytelnienia wystawiane przez Główny Urząd Miar. Poddawane są one okresowym przeglądom wykonywanym przez autoryzowane serwisy producentów urządzeń, a wykonujący badania techniczne diagności posiadają aktualne uprawnienia.

Posiadanie dobrego, nowoczesnego sprzętu oraz najwyższej klasy specjaliści gwarantują profesjonalną diagnostykę pojazdu.

E-mail kontaktowy do Stacji Kontroli Pojazdów: skp@pomarol.com.pl

Godziny otwarcia: pn-pt 7-17, sb 8-14

Telefon: +48 89 715 20 72

* W związku z sytuacja epidemiczną zostają skrócone godziny otwarcia Stacji Kontroli Pojazdów: pn-pt 7-17, sb 8-14